Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.

Do ulubionych    Strona startowa
08.06.15

Wszystkich tych, którzy chc± bliżej poznać historię o¶rodków, zasmakować kuchni ¶wiata oraz lepiej zrozumieć przybyszów szukaj±cych ochrony w Polsce, zapraszamy na Dnia Otwarte 9 i 11 czerwca!


29.01.15
W zwi±zku z planowanym wkrótce zamknięciem O¶rodka dla Cudzoziemców w Lublinie z powodu wypowiedzenia umowy przez wła¶ciciela obiektu przy ul. Wrońskiej informujemy, że Centrum Wolontariatu będzie kontynuować działania integracyjne w ¶rodowisku lokalnym, i jest gotowe by reaktywować je w nowej placówce z chwil± uruchomienia jej przez Urz±d ds. Cudzoziemców. Przygotowali¶my specjaln± ofertę działań ¶rodowiskowych dla cudzoziemców ubiegaj±cych się o ochronę międzynarodow± i pragn±cych pozostać w Lublinie, m.in. zajęcia dla dzieci i naukę języka polskiego.
04.11.14
Teatr to słowo, które w słowniku naszych uchodĽców jest już powszechne. Wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej znowu pojawili się w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli.28.10.14
Nie min±ł tydzień, a już wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej przyjechali do O¶rodka dla Cudzoziemców w Bezwoli. Kolejne zajęcia teatralne kr±żyły wokół pantominy. Pantomima to taki rodzaj przedstawienia, w którym aktor nie używa głosu – wyobrażacie sobie dzieci, które nie używaj± słów dłużej nić 5 minut? Nasze dzieciaki nie wytrzymały bez gadania. Było bardzo wesoło :)
25.10.14
Pierwsze zajęcia teatralne w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli z udziałem pięciu wolontariuszy: prowadz±cego zajęcia, osoby odpowiadaj±cej za materiały filmowe, dwóch tłumaczy-pomocników i koordynatora projektu odbyły się 25 paĽdziernika 2014 roku. Pozwoliły prowadz±cemu zapoznać się z grup± dzieci uchodĽczych, ich możliwo¶ciami i struktur± tej grupy, co umożliwiło stworzenie planu na przyszłe zajęcia, dobranie współpracowników i ustalenie harmonogramu działań na kolejne spotkania.
30.09.14
Plac pod zamkiem – to tu zwykle spotykaj± się wolontariusze, aby pojechać do Bezwoli. W ostatni± niedzielę spotkali się tam jednak w zupełnie innym celu – było na odwrót, bo to cudzoziemcy mieszkaj±cy w O¶rodku przyjechali do Lublina. To wydarzenie mogli¶my zorganizować dzięki funduszom z projektu „Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji” finansowanego ze ¶rodków Fundacji Orange i Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej.