Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Teledysk do polsko-czeczeńskiej piosenki powstaje w Lublinie
2012-05-14

Teledysk do polsko-czeczeńskiej piosenki powstaje w Lublinie. Projekt to pomysł Centrum Wolontariatu na integrację Polaków i uchodĽców. Zdjęcia do produkcji kręcone s± w Lublinie i niedalekich Zawieprzycach. - Wiemy, że uchodĽcy przybywaj± do Polski z bagażem nie tylko swoich trudnych, czasem traumatycznych do¶wiadczeń zwi±zanych z ucieczk± z kraju ojczystego, ale ze swoj± kultur±, bogactwem osobowo¶ci, talentami. Dlatego pomy¶leli¶my, by pracuj±c z uchodĽcami, a jest to 11 rok naszej pacy, poszukać nowych ¶rodków na integrację, zbliżenie obu narodów – mówi Jacek Wnuk, prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie.


Piosenkę wykonuj± Polak Mariusz Migałka z zespołu Circle of Bards oraz Czeczenka Zaira, której edukację muzyczn± przerwała ucieczka z kraju.

Autorem muzyki jest Mariusz Ostański, który pracował wcze¶niej nad muzyk± do filmu dokumentalnego o Czeczenii. Podkre¶la, że teraz główn± inspiracj± przy tworzeniu była dla niego czeczeńska wokalistka, która urzekła go swoj± osobowo¶ci± i artystyczn± dusz±. - Rozmawiali¶my też o tym, co dzieje się na rynku muzycznym w Czeczenii, słuchali¶my ich muzyki – dodaje.


Dla wokalisty Mariusza Migałki praca nad piosenk± na pocz±tku była tylko udziałem w kolejnym projekcie muzycznym, ale im bardziej się w ni± wgłębiał i im więcej dowiadywał się o samej sytuacji w Czeczenii i projekcie integracyjnym, tym bardziej się z nim utożsamiał. - Obawiałem się przez chwilę, jak się odnajdę w takich klimatach, bo to jest mocno czeczeński folk, ale sam gram podobny gatunek muzyczny, kompozytor ¶wietnie mnie poprowadził, więc wszystko ze sob± współgra – mówi.

Zespół Circle of Bards gra muzykę folkowo-popow±, inspiruj±c± się tradycj± muzyki irlandzkiej.
Piosenka mówi o szukaniu domu i tęsknocie za wolno¶ci± ludzi, którzy zostali pozbawieni ojczyzny. Marcin W±sowski, autor tekstu i reżyser teledysku wyja¶nia, że pomysłem na zobrazowanie tekstu jest ukazanie różnych ludzkich dróg. - UchodĽcy przyjechali do nas, my też podróżujemy, przed różnymi rzeczami uciekamy, do różnych rzeczy d±żymy, tak jak oni – mówi. - Każdy z nas, Polak czy Czeczen, jest podobny. Mamy swoje drogi, którymi chcemy pod±żać ku wolno¶ci, spełnieniu marzeń. Mówię też o ruchu wewnętrznym. To chcemy pokazać - dodaje. W drugiej czę¶ci teledysku wykonawcy spotkaj± się na wspólnej zabawie, gdzie zetkn± się dwie kultury, po to, by pokazać także rado¶ć, jak± z Polakami mog± podzielić się uchodĽcy.

W Lublinie zdjęcia kręcone s± na dworcu autobusowym i w innych przestrzeniach miejskich, gdzie zatańcz± Gwiazdy Czeczenii. To dziecięcy zespół kultury czeczeńskiej prowadzony przez wolontariuszki Centrum Wolontariatu. Sceny wspólnej zabawy kręcone będ± jutro na ł±kach zawieprzyckich.
Zdaniem Jacka Wnuka, jest to prawdopodobnie pierwszy w Polsce projekt muzyczny, w którym wspólnie bior± udział Polacy i uchodĽcy z Czeczenii. Premiera piosenki odbędzie się w przyszłym tygodniu, za¶ teledysku - w okolicach dnia uchodĽcy w czerwcu.

Piosenka i teledysk s± realizowane w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” realizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie, finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa oraz ¶rodków własnych organizacji.
Projekt przewiduje podjęcie działań maj±cych na celu rozwój wolontariatu oraz istniej±cych już lokalnych, wielosektorowych koalicji, w skład których wchodz± pracownicy socjalni, nauczyciele, przedstawiciele NGO’s i wolontariusze z Lublina, Kolonii Horbów i Białej Podlaskiej, gdzie znajduj± się O¶rodki dla Cudzoziemców.

W ramach projektu powstanie film metodyczny i teledysk, a także audycje radiowe. Audycje „Bo byłem przybyszem...” prowadzi w archidiecezjalnym Radiu eR Armine Margaryan-Ożga, której rodzina musiała uciekać z Armenii. Ona sama skończyła w Polsce studia i założyła rodzinę.
Jak zaznacza Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu, wypracowane w projekcie medialne narzędzia maj± bezpo¶rednio służyć promocji kultury uchodĽców w¶ród mieszkańców regionu.

Centrum Wolontariatu prowadzi stał± pracę na rzecz uchodĽców, poprzez działania wolontariuszy w ¶wietlicach dla dzieci uchodĽców, animację wydarzeń kulturalnych dla dorosłych czy organizację i promocję kultury uchodĽców.

(za ekai.pl)

Projekt "Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców”
jest finansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców,
budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.