Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Dlaczego warto działać razem?

2012-11-22
Przedstawiciele nieformalnej koalicji na rzecz uchodĽców: wolontariusze i pracownicy organizacji pozarz±dowych, szkół i instytucji działaj±cych w tym obszarze spotkali się 20 listopada w siedzibie lubelskiej telewizji na konferencji zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu. Konferencja „Razem – model wolontariatu na rzecz uchodĽców” miała na celu wyja¶nić, dlaczego wolontariat jest istotny w procesie integracji uchodĽców, poprzez ukazanie dotychczasowych efektów wypracowanych w projekcie o tej samej nazwie.Premiera filmu "Razem"

2012-11-19
UchodĽcy i wolontariusze, razem w czasie codziennych spotkań, w o¶rodkach i podczas wyjazdów – realia pracy na rzecz cudzoziemców można będzie zobaczyć w filmie przygotowanym w ramach projektu realizowanego przez Centrum Wolontariatu.Co słychać u Partnerstwa Rodzin?

2012-11-12
Uważam za duży sukces, że to co udało się osi±gn±ć podczas spotkania integracyjnego w Morsku, ma swoj± kontynuację i konkretny wymiar w postaci częstszych, choć krótszych spotkań w D±browicy. Już bowiem drugi raz w paĽdzierniku, rodziny polskie i czeczeńskie miały okazję do bliższego wzajemnego poznania się, wspólnego spędzenia popołudnia, porozmawiania, uczenia się od siebie oraz do zwykłego poprzebywania ze sob± Domu Spotkania w D±browicy.Nasz czas i czas na nas!

2012-11-12

To był nasz czas. Czas wyci¶nięty do ostatniej kropli. Każda godzina, każda minuta i sekunda była cenna. Grono wy¶mienitych szkoleniowców wprowadziło nas w klimat pracy z cudzoziemcami, który z pewno¶ci± zaowocuje.
Ro¶niemy w siłę

2012-10-25
Siły w służbie najbardziej potrzebuj±cym zwielokrotnione nie 2…, nie 20…, a blisko 200 razy, bo tyle nas było na wyjeĽdzie szkoleniowym 21 paĽdziernika dla kandydatów do wolontariatu w „Domu Spotkania” w D±browicy.Festiwal różno¶ci

2012-09-20
Witamy po przerwie ! Wczoraj wspólnie z DDK Bronowice, bawili¶my się na "Festiwalu Różno¶ci". Nasze Gwiazdy zaprezentowały cztery układy taneczne oraz wspólnie z czeczeńskim artyst± za¶piewały swoje narodowe pie¶ni. Jak przystało na "Festiwal Różno¶ci" nie zabrakło innych wykonawców, którzy prezentowali m. in. polski folklor, tańce klasyczne czy grę na bębnach.Wolontariat? Stać Cię na to!

2012-09-13
W wolnym czasie można robić wiele rzeczy. Można uprawiać sport, chodzić na zakupy, odsypiać egzamin, prywatkę, nocn± zmianę, ogl±dać filmy. Można też pomagać: bezdomnym, uchodĽcom, młodym po przej¶ciach, pacjentom kliniki psychiatrycznej, więĽniom, dzieciom chorym i zaniedbanym. To fascynuj±ce, a przy tym nadaj±ce sens życiu zajęcie.
Chcesz doł±czyć do grupy wolontariuszy? Teraz masz tak± możliwo¶ć!
Zapraszamy na spotkania informacyjne 9, 11,15 i 17 paĽdziernika do Auli Wydziału Politologii UMCS. Pocz±tek o godzinie 20.00.
W naszych programach działaj± już setki ludzi w różnym wieku. Po¶więcaj± tak± ilo¶ć czasu jak± dysponuj±. Wolontariat to zajęcie także dla Ciebie. PrzyjdĽ i sprawdĽ sam!Szlakiem lubelskich legend

2012-09-05
Na wędrówkę szlakiem najpopularniejszych lubelskich legend wyruszyli w niedzielę 2 wrze¶nia podopieczni programu Pomocy UchodĽcom wraz z wolontariuszami. Dzięki życzliwo¶ci Lubelskiego O¶rodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej grupa mogła zapoznać się z herbem, kolorami oraz pochodzeniem nazwy miasta Lublin.Kolejny krok na drodze Partnerstwa Rodzin

2012-09-04
- „Partnerstwo rodzin” ma na celu bliższ± integrację rodzin polskich i rodzin cudzoziemców, chcemy nie tylko mówić o tej integracji, ale praktykować j±. Łatwiej to robić na neutralnym gruncie, dlatego już po raz drugi wyjechali¶my poza Lublin – mówi Magdalena Przytuła, koordynator Programu pomocy uchodĽcom przy Centrum Wolontariatu w Lublinie.Wakacji czas

2012-08-07
Wakacje to nie tylko szansa na spędzenie większej ilo¶ci czasu przed komputerem lub telewizorem , ale również możliwo¶ć sprawdzenia siebie w nieznanych do tej pory dziedzinach. Po co marnować piękn± pogodę, energię i zapał osób, które chc± przełamać nudę? Mówi się, że sport to zdrowie, a przy okazji trwaj±cej aktualnie Olimpiady te słowa nabieraj± większego znaczenia.