Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działających przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku łączy swoje siły by pomagać uchodźcom w ramach programu „Pomocy Uchodźcom”.

W lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców, każdego dnia dają nadzieję, pokazują czym jest polska solidarność i ludzka gościnność. Budują świat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiarują swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymują coś wyjątkowego – prawdziwą radość z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracują w grupach, co sprawia, że nabierają umiejętności pracy w zespole, uczą się współodpowiedzialności za siebie i innych, a w chwilach kryzysu są dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

2007-09-10 O Projekcie EDI — Co to jest EQUAL?

EQUAL - to program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz bezpośrednio z budżetów państw, biorących w nim udział. Realizowany jest od 2001 roku w 25 krajach Unii Europejskiej. Inicjatywa jest częścią unijnej strategii, która pozwala stworzyć więcej miejsc pracy. Głównym celem jest testowanie oraz popieranie nowych sposobów zwalczania różnych form dyskryminacji na rynku pracy, czy to z powodu płci, wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub wieku, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

123O programie Inicjatywa EQUAL w Polsce, uzupełniająca Narodowy Plan Rozwoju, realizowana jest przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, wybrane w drodze konkursu. EQUAL dostarcza przykłady dobrych praktyk i nowatorskie rozwiązania, które dzięki współpracy międzynarodowej i skutecznym działaniom upowszechniającym, mogą być wdrażane w wielu unijnych krajach.

Najważniejszymi elementami Programu EQUAL są:
- podejście tematyczne;
- partnerstwo;
- zaangażowanie grup dyskryminowanych w działania partnerstwa (empowerment); 
- współpraca ponadnarodowa;
- innowacyjność oraz włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki(mainstreaming).

Wyznacznikiem efektywności programu EQUAL, nie jest liczba objętych wsparciem beneficjentów, ale jakość wypracowanych innowacyjnych modeli (rezultatów), które zostaną wprowadzone do powszechnego zastosowania na rynkach pracy.
Rolę Instytucji Zarządzającej Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, pełni w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zakres działań Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce, obejmuje pięć tematów:
* Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich
* Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy
* Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii
* Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących
* Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.

W Polsce w latach 2004-2008 na realizację PIW EQUAL, przeznaczono ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 133,99 mln euro, natomiast z budżetu krajowego przewidziano 44,64 mln euro.

Etapy wdrażania IW EQUAL — Działanie 1, 2 i 3

Wdrażanie IW EQUAL zostało podzielone na trzy zasadnicze etapy, zwane Działaniami. Przystąpienie do realizacji kolejnego Działania wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosku i podpisania umowy o finansowaniu Działania.

Działanie 1 - jest poświęcone tworzeniu Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa Ponadnarodowego. Za zakończenie realizacji Działania 1 uznaje się podpisanie Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju, której koniecznym elementem jest także Umowa o Partnerstwie Ponadnarodowym oraz zatwierdzenie jej przez Instytucję Zarządzającą. Działanie 1 musi zakończyć się nie później niż 31 maja 2005 r. Do zadań realizowanych w trakcie Działania 1 należą: • omówienie sytuacji i potrzeb grup docelowych, jako punktu wyjścia dla opracowania rozwiązań, testowanych następnie w ramach Działania 2 oraz omówienie roli tych grup w funkcjonowaniu Partnerstwa• sformułowanie celów projektu i strategii prowadzącej do ich osiągnięcia, z uwzględnieniem doświadczeń pierwszej tury realizacji IW EQUAL• opracowanie szczegółowego programu działania wraz z realistycznym budżetem• jasne określenie roli każdego z partnerów, w tym podanie rozwiązań służących kierowaniu i zarządzaniu Partnerstwem oraz administrowaniu środkami finansowymi• określenie metodologii i mechanizmów bieżącej oceny działań oraz osiągnięć, w tym opis wskaźników pomiaru i oceny działań

Działanie 2 - jest poświęcone realizacji i wdrażaniu projektu przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju oraz rozwijaniu współpracy ponadnarodowej. Warunkiem podpisania umowy na finansowanie Działania 2 jest akceptacja Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju i Umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym oraz złożenie wniosku o finansowanie Działania 2.

Działanie 3 - jest poświęcone upowszechnianiu dobrych praktyk, wpływaniu na politykę krajową (mainstreaming) oraz tworzeniu sieci tematycznych.