Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

O EDI’m i Pomocy UchodĽcom z europarlamentarzystami
2008-04-09

W tym samym czasie, kiedy na lubelskim deptaku wolontariusze rozpoczęli happening solidarno¶ci z uchodĽcami, ja w Białej Podlaskiej rozpocz±łem spotkanie z delegacj± Komisji Wolno¶ci Obywatelskich, Sprawiedliwo¶ci i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. 9-osobowa delegacja przebywała w Polsce w dniach 1-3 kwietnia, a 2 kwietnia wizytowała O¶rodek Deportacyjny w Białej Podlaskiej.

Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu lubelskiego eurodeputowanego Zbigniewa Zaleskiego i jego współpracowników w Brukseli i Lublinie oraz życzliwo¶ci samych członków Komisji, którzy od pocz±tku okazywali zainteresowanie działaniami, które podejmuje nasze ¶rodowisko na rzecz uchodĽców przebywaj±cych w O¶rodku dla Cudzoziemców w Lublinie. Mimo napiętego programu wizyty w Białej Podlaskiej, udało się Komisji wygospodarować czas na zapoznanie się z nasz± organizacj± i działaniami, które podejmujemy. Od pocz±tku mojego wyst±pienia delegaci byli zainteresowani skal± i form± działań, które wolontariusze podejmuj± na rzecz uchodĽców. Kluczowe były dla nich zagadnienia zwi±zane z problematyk± integracji uchodĽców. Jako modelowe w tym zakresie podałem rozwi±zania będ±ce rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz UchodĽców”. W krótkiej prezentacji omówiłem działania Centrum Wolontariatu w ramach projektu oraz możliwo¶ć transferu tych do¶wiadczeń w innych O¶rodkach dla Cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej. Delegaci otrzymali pakiet informacyjny o Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL w Polsce oraz o Partnerstwie na Rzecz UchodĽców (EDI). Europosłowie mieli też sporo pytań. Pytali m.in. o przygotowanie wolontariuszy do pracy z uchodĽcami, ¶wiadomo¶ć społeczeństwa polskiego w problematyce uchodĽczej oraz o główne problemy z jakimi spotyka się nasza organizacja w pracy z uchodĽcami. Limit czasu przeznaczony na spotkanie został przekroczony dwukrotnie, co może jedynie oznaczać, że delegaci byli żywo zainteresowani tematyk± spotkania. Na zakończenie eurodeputowani deklarowali gotowo¶ć współpracy z nasz± organizacj± na rzecz kreowania wspólnej polityki UE w zakresie integracji uchodĽców.
ww

Czytaj więcej o wizycie Komisji na stronie Parlamentu Europejskiego