Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Etos wolontariusza

My¶l±c o pracy wolontarystycznej w programie Pomocy UchodĽcom pomy¶l, czy jeste¶ gotowy przyj±ć Etos, który obowi±zuje w naszym programie. Ma on sens tylko wtedy gdy go przymijesz, zrozumiesz i będziesz się starał wcielać w życie... Nie jest to trudne, choć wymaga wysiłku...Ale przecież nie chcesz i¶ć na łatwiznę...

Etos (Zasady) Wolontariusza

 1. Każdy człowiek jest dla mnie siostr± i bratem (BRATERSTWO)

 1. Widzę i reaguje na każde zło i krzywdę (WRAŻLIWO¦Ć)

 1. Jestem z tymi, którzy s± odepchnięci i wykluczeni (SOLIDARNO¦Ć)

 1. Niektórzy wolontariuszami bywaj±, ja JESTEM wolontariuszem (STAŁO¦Ć)

 1. Mój u¶miech jest broni± zdoln± pokonać strach i bezradno¶ć (RADO¦Ć)

 1. Nawet je¶li nie mogę pomóc, to jestem z tymi, którzy maj± problem (EMPATIA)

 1. Kiepski wolontariusz mówi i mówi, i mówi… i często nie mówi o czym mówi. Dlatego chętnie słucham (ZDOLNO¦Ć SŁUCHANIA)

 1. SpóĽnianie jest dobre dla leniwych. Pamiętam, że drugi człowiek zawsze czeka (PUNKTUALNO¦Ć)

 1. Czego nie mogę zrobić sam, robię we dwoje lub w trójkę (ZESPOŁOWO¦Ć)

 1. Tylko osoby niewytrwałe uważaj±, że s± rzeczy (niemożliwe?)za trudne (KONSEKWENCJA)

 1. Dla ludzi ograniczonych ¶wiat kończy się na ich miejscowo¶ciach. Mój ¶wiat to cały ¶wiat (WSPÓŁCZUCIE)

 1. Pieni±dze przynosz± największ± rado¶ć, gdy s± dawane tym, którzy maj± ich mniej ode mnie (HOJNOSC)

 1. Błędy na szczę¶cie można poprawić (PRACA NAD SOBˇ)

 1. Nie opuszczam tych, którzy id± ze mn± drogami życia (WIERNO¦Ć)

 1. Kocham Cię. To znaczy chcę żyć tak, aby¶ Ty był szczę¶liwy. A je¶li Ty jeste¶ szczę¶liwy, to i ja jestem szczę¶liwy, ponieważ Ty jeste¶ szczę¶liwy (MIŁO¦Ć)