Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

¦więto wolontariuszy
2012-12-04

Za nami Gala Wolontariatu, wielkie ¶więto wszystkich wolontariuszy, które zgromadziło w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie blisko 500 osób z całego regionu. Byli wolontariusze oraz sympatycy wolontariatu, nie zabrakło także znamienitych go¶ci. Swoj± obecno¶ci± zaszczyciły nas m.in. osoby reprezentuj±ce organizacje i instytucje, w których pracuj± wolontariusze oraz sami podopieczni naszych programów.
Gala była okazj± do tego, by dostrzec i wyróżnić osoby, które robi± wielkie rzeczy, choć na co dzień nie zawsze o tym mówi±, dlatego punktem kulminacyjnym widowiska było wręczenie wyróżnień w regionalnej odsłonie konkursu Barwy Wolontariatu. Tegorocznymi laureatami zostali podejmuj±cy różnorodne działania na rzecz dzieci Bogusława i Krzysztof Górscy z Włodawy.
W¶ród wyróżnionych znaleĽli się także: Kinga Chmiel ze Szkolnego Klubu Wolontariusza z RogoĽnicy, Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza działaj±cy przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, Tomasz Maziarz, wolontariusz Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Anna Cielma, wolontariuszka ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej, Szkolny Klub Wolontariusza z Opola Lubelskiego, Wolontariusze wolontariatu na rzecz więĽniów Eleutheria oraz Studenckie Koło Wolontariuszy przy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
Przyznano także dwie nagrody specjalne, które trafiły do Wolontariuszy Maratonu Lubelskiego i Macieja Hendzla z firmy Orto Medical.
Laureaci odebrali dyplomy, odznaczenia oraz kwiaty z r±k członków kapituły, w skład której weszli: Dorota G±sior, dyrektor MOPR, Agnieszka Zańko z Domu Spotkania w D±browicy, Tomasz Rakowski, dyrektor TVP Lublin, ks. Mieczysław Puzewicz, dyrektor Radia eR oraz Ryszard Nowak, dyrektor Rynku Hurtowego Elizówka.
O odpowiedni± oprawę wydarzenia oraz atmosferę na widowni zadbał zespół The Plodders oraz Marika ze swoj± Spokoarmi±, którzy zabrali uczestników Gali w muzyczn± podróż. Koncert był także form± podziękowania dla wolontariuszy za ich zaangażowanie i wrażliwo¶ć na drugiego człowieka.