Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Polskie akty prawne dotycz±ce uchodĽców.

2013-03-08


Trochę statystyki

2013-01-31
Urz±d do Spraw Cudzoziemców opublikował roczn± informację statystyczn± ze swojej działalno¶ci.Migracja to nie zbrodnia. Raport z monitoringu strzeżonych o¶rodków dla cudzoziemców.

2012-12-20

Raport to wynik monitoringu w sze¶ciu polskich o¶rodkach zamkniętych dla uchodĽców, które w listopadzie przeprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych równolegle z Helsińsk± Fundacj± Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.
UchodĽcy w Polsce

2008-01-10

Problem uchodĽstwa wi±że się przede wszystkim z wojnami, prze¶ladowaniami na tle etnicznym, kulturowym i religijnym oraz z brakiem bezpieczeństwa w kraju pochodzenia. Cudzoziemcy trafiaj± do O¶rodków dla Cudzoziemców, których jest w Polsce 19 (dane UDSC z 1 .02 .2008 r.). Staj± się one ich domem na czas trwania procedury. Polska jest dla wielu cudzoziemców pierwszym bezpiecznym krajem. Ich stały napływ powoduje konieczno¶ć ci±głych zmian ustrojowych i szukania nowych rozwi±zań.